Når vi handler online, skal vi altid være lidt varsomme med de steder, vi handler med. I takt med at online shopping er blevet så gigantisk en marked som det er tilfældet, er der også kommet en del brodne kar blandt udbyderne af butikker. Der findes desværre mennesker, som ikke ønsker at følge spillets regler, når det handler om at tjene til dagen og vejen, men som hellere vil svindle sig vej frem.

Vi ser det heldigvis meget sjældent ved webshops i Danmark, men der er alligevel dagligt tilfælde, hvor webshops snyder danske godtroende forbrugere, der i god tro indtaster deres kortoplysninger og forventer at modtage deres varer inden for en given periode. Nogen gange dukker varerne aldrig op, selvom der bliver betalt, og andre gange er det helt forkerte eller falske varer der bliver sendt.

Det er et problem for forbrugere, men det er i den grad også et problem for de lovlydige butikker. For er en kunde først blevet snydt en gang, kan de uden tvivl have svært ved at stole på webshops igen.

Heldigvis findes der den ordning der hedder E-mærket, der viser hvilke butikker man kan stole på. Det er både til gavn for forbrugerne, da de blot kan kigge efter mærket, og er det der, ved de at de kan stole på butikken, men det er også til gavn for butikkerne, der på den måde kan vise deres potentielle kunder, at de er helt reelle, og at alt foregår som det skal hos dem.

På den nye danske tjeneste PricePusher.eu kan butikker tilmelde deres butik op på den måde vise omverdenen, at deres butik er til at stole på. Så hvis du har en butik, så  Tilføj link til din webshop og bliv certificeret for sikker e-handel.

Det der er anderledes ved PricePusher.eu er at det bliver en side, der kommer til at sammenligne webshops fra flere lande i EU, hvor det ofte kan være svært at finde rundt i junglen af europæiske pendanter til det danske e-mærke.

Besvar